Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 1

INFORMACJE STATYSTYCZNE O SPRAWACH ROZPOZNANYCH PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY MERYTORYCZNIE ORAZ O POSTANOWIENIACH I ZARZĄDZENIACH WYDANYCH W TRYBIE ROZPOZNANIA WSTĘPNEGO W 2000 R.

A: INFORMACJA OGÓLNA

Łączna liczba rozstrzygnięć, w tym:494
1.Wyroki i postanowienia kończące sprawy87
2.Postanowienia i zarządzenia w toku spraw407

B: INFORMACJE STATYSTYCZNE O SPRAWACH ROZPOZNANYCH MERYTORYCZNIE

Liczba spraw ogółem86
Tryb wszczęcia
postępowania
Wnioski46
Pytania prawne15
Skargi konstytucyjne25
Przedmiot
zaskarżenia
Umowy międzynarodowe0
Ustawy82
Inne akty normatywne34
Treść
rozstrzygnięcia
Niezgodność z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą29
Zgodność z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą23
Umorzenie postępowania44
Wykładnia orzeczenia1
Sygnalizacja1
Orzeczenia WyrokiPostanowieniaogółem
 523587
Składy
Orzekające
Pełny skład7310
Pięciu sędziów402565
Trzech sędziów5712

UWAGA!

1. Powyższe dane nie uwzględniają postanowień wydanych w trybie rozpoznania wstępnego (sygn. T i Ts) - patrz: część C załącznika.

2. Liczba spraw wszczętych i rozpoznanych w określonym trybie (wniosku, pytania prawnego bądź skargi konstytucyjnej) nie jest tożsama z liczbą odpowiednio: wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych wniesionych do Trybunału Konstytucyjnego, ze względu na łączenie do wspólnego rozpoznania wniosków, pytań prawnych lub skarg konstytucyjnych (zob. załącznik 2 oraz rubrykę dot. wnioskodawców w załącznikach 3 i 4).

3. Liczba aktów normatywnych będących przedmiotem zaskarżenia nie jest tożsama z liczbą spraw ani z liczbą wydanych orzeczeń gdyż niejednokrotnie w jednej sprawie (pod jedną sygnaturą) Trybunał Konstytucyjny orzeka o konstytucyjności wielu aktów, czasem nawet różnego rzędu (np. wielu ustaw lub ustawy i rozporządzenia).

4. Liczba rozstrzygnięć (objętych pojęciem "treść rozstrzygnięcia") nie jest tożsama z liczbą wydanych orzeczeń, które niejednokrotnie zawierają równocześnie różne rodzaje rozstrzygnięć (np. wyrok zawierający w sentencji postanowienie o umorzeniu postępowania w odniesieniu do części przedmiotu zaskarżenia).

5. Liczba wydanych orzeczeń nie jest tożsama z liczbą spraw, ponieważ w jednej sprawie mogą być wydane dwa orzeczenia (np. wyrok i postanowienie sygnalizacyjne).

C: INFORMACJE STATYSTYCZNE O POSTANOWIENIACH I ZARZĄDZENIACH WYDANYCH W TRYBIE ROZPOZNANIA WSTĘPNEGO

Tryb wszczęcia postępowaniaWnioskiSkargi
konstytucyjne
Razem
Łączna liczba spraw58255313
Treść
rozstrzygnięcia
Nadanie biegu (zarządzeniem)541367
Odmowa nadania biegu4240244
Nieuwzględnienie zażalenia18182
Uwzględnienie zażalenia033
Pozostawienie bez rozpoznania099
Umorzenie postępowania022
Składy
orzekające
Pełny skład000
Trzech sędziów19394
Jeden sędzia58255313
Łączna liczba postanowień i zarządzeń59348407

UWAGA!

1. Łączna liczba spraw nie jest tożsama z liczbą odpowiednio: wniosków i skarg konstytucyjnych wniesionych do Trybunału Konstytucyjnego i skierowanych do rozpoznania wstępnego lecz dotyczy spraw, w których wydano już jakieś postanowienie lub zarządzenie w trybie rozpoznania wstępnego (nie obejmuje spraw w toku, w których nie ma jeszcze żadnego rozstrzygnięcia).

2. Liczba wydanych orzeczeń nie jest tożsama z liczbą spraw, ponieważ w jednej sprawie mogą być wydane dwa orzeczenia (np. postanowienie o odmowie nadania biegu i postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia).