Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 2

PODMIOTY INICJUJĄCE POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM W SPRAWACH ROZPOZNANYCH W 2000 R.

A. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie wnioskuLiczba wniosków
Rzecznik Praw Obywatelskich19
Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (Rady gminne lub miejskie: Gminy Golub-Dobrzyń; Gminy Rutka Tartak; Gminy Uście Gorlickie; Gminy Działdowo; Gminy Warszawa-Rembertów; Miasta i Gminy Margonin; Miasta w Cieszynie; Miejska w Knurowie ; Miejska w Białej Podlaskiej; Miejska w Kołobrzegu; Gminy Żukowice; Rady powiatowe: w Drawsku Pomorskim; w Gorzowie)13

Ogólnokrajowe organy związków zawodowych (Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w RP; Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność 80"; Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80"; Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy; Rada Ogólnopolskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Administracji; Związek Zawodowy Górników w Polsce)

oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców (Konfederacja Pracodawców Polskich; Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego - 2; Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych)

i organizacji zawodowych (Naczelna Rada Aptekarska; Prezydium Rady Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego "POLFARMED"; Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich)

13
Grupa posłów na Sejm RP4
Krajowa Rada Sądownictwa1
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej1
Prezes Najwyższej Izby Kontroli1
Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy1
Ogółem53
B. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie pytania prawnegoLiczba pytań prawnych
Sąd Najwyższy1
Sądy powszechne
Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział V Lustracyjny; 
Sądy Okręgowe: w Warszawie Wydział Antymonopolowy; w Krakowie; w Częstochowie; w Lublinie; w Sieradzu; 
Sąd Wojewódzki w Częstochowie; 
Sądy Rejonowe: w Krakowie; w Łodzi; w Wałczu (3)
12
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie2
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie1
Ogółem16
C. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie skargi konstytucyjnejLiczba skarg konstytucyjnych
Osoby fizyczne24
Inne podmioty7
Ogółem31

UWAGA!

1. Powyższe dane nie uwzględniają postanowień wydanych w trybie rozpoznania wstępnego (sygn. T i Ts).

2. Liczba podmiotów inicjujących postępowanie nie jest tożsama z liczbą rozpatrzonych spraw, ze względu na łączenie do wspólnego rozpoznania wniosków, pytań prawnych lub skarg konstytucyjnych (zob. rubrykę dot. wnioskodawców w załącznikach 3 i 4).

3. Liczba podmiotów inicjujących postępowanie nie jest również tożsama z liczbą wydanych orzeczeń, ponieważ w jednej sprawie mogą być wydane dwa orzeczenia (np. wyrok i postanowienie sygnalizacyjne - zob. załącznik 1.A.).