Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 3

CHARAKTERYSTYKA WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WYDANYCH W 2000 r.

Lp.

Data

Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Przedmiot

Rozstrzygnięcie

1.

2000.01.04

K. 18/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 1, poz. 1

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 86 ust 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim uzależnia od urodzenia przed 1 stycznia 1949 r. stosowanie - do wniosków o emeryturę zgłoszonych po dniu wejścia w życie ustawy - przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki

niezgodny z art. 2 konstytucji przez to, że narusza zasadę ochrony praw nabytych

zgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji

2.

2000.01.11

K. 7/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 1, poz. 2

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 91 ust. 5 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

zgodny z art. 2 konstytucji

3.

2000.01.12

P. 11/98

OTK ZU z 2000 r. Nr 1, poz. 3

Sąd Najwyższy

Zbadanie zgodności z konstytucją oraz Protokołem Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 56 ust. 2 w związku z art. 25 i art. 26 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych

zgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji

niezgodny z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 konstytucji oraz w związku z art. 1 Protokołu przez to, że wprowadzone w nim ograniczenia prawa własności ustanowiono z naruszeniem wymagań określonych w tych przepisach konstytucyjnych.
Przepis traci moc z dniem 11 lipca 2001 r.

4.

2000.01.18

K. 17/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 1, poz. 4

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 39a ust. 2 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych

niezgodny z zasadą równości wyrażoną wart. 32 w związku z zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 konstytucji

5.

2000.02.22

SK 13/98

OTK ZU z 2000 r. Nr 1, poz. 5

Wanda R.

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

zgodny z art. 64 i art. 2 konstytucji

6.

2000.02.29

K. 31/98

OTK ZU z 2000 r. Nr 1, poz. 6

Rada Gminy Warszawa-Rembertów

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy

zgodny z art. 167 ust. 1 konstytucji

7.

2000.03.06

P. 10/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 56

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

Zbadanie zgodności z prawem budowlanym paragrafu 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie, w jakim dotyczy ogrodzeń między sąsiednimi działkami, dla których budowy nie jest wymagane pozwolenie ani zgłoszenie

niezgodny z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez to, że regulując materię zastrzeżoną dla ustawy, wykracza poza granice upoważnienia do wydania rozporządzenia

8.

2000.03.07

K. 26/98

OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 57

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przepisu art. 70 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

zgodny z art. 31 ust. 3, art. 59 ust. 1 i 4 i art. 32 konstytucji oraz art. 11 ust. 2, art. 14 i art. 17 konwencji

9.

2000.03.08

Pp 1/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 58

Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Zbadanie zgodności z konstytucją paragrafu 30 lit. d) statutu Partii Chrześcijańska Demokracja III RP w zakresie dotyczącym powoływania i odwoływania przewodniczących zarządów regionów

zgodny z art. 11 konstytucji

10.

2000.03.13

K. 1/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 59

Rada Ogólnopolskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Administracji

Zbadanie zgodności z konstytucją oraz Konwencją Nr 87 MOP dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związkowych przyjętą w San Francisco w dniu 9 lipca 1948 r. przepisów: art. 58 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

art. 58 ust. 3 w zakresie w jakim nakazuje odpowiednie stosowanie art. 411 kodeksu pracy jest niezgodny z art. 12, art. 32 konstytucji oraz art. 11 Konwencji

art. 58 ust. 1 jest zgodny z art. 12, art. 32, 65 ust. 5 i art. 78 konstytucji oraz art. 11 Konwencji

częściowo umorzenie

11.

2000.03.14

P. 5/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 60

Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział I Cywilny

Zbadanie zgodności z konstytucją i Protokołem Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 73 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

art. 73 ust. 1 i ust. 5 jest zgodny z art. 21 ust. 1 i 2 i art. 64 ust. 3 konstytucji i art. 1 Protokołu

częściowo umorzenie

12.

2000.03.21

K. 14/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 61

Rada Gminy Rutka Tartak

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 i art. 4 ustawy z 24 października 1974 r. - Prawo wodne

zgodne z art. 21, art. 64 ust. 2 w zw. z art. 165 ust. 1 konstytucji

13.

2000.03.28

K. 27/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 2, poz. 62

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w zakresie, w jakim stwarza podstawę do rozwiązania - bez zgody zainteresowanej - stosunku pracy z nauczycielem mianowanym - kobietą wcześniej niż z nauczycielem mianowanym - mężczyzną

niezgodny z art. 32 i art. 33 konstytucji
przez to, że ustanowione w tym przepisie zróżnicowanie sytuacji prawnej kobiet i mężczyzn przybiera charakter dyskryminacji ze względu na płeć

14.

2000.04.11

K. 15/98

OTK ZU z 2000 r. Nr 3, poz. 86

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 182 i art. 183 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

zgodne z art. 47, art. 31 ust. 3, art. 49, art. 51 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 konstytucji

15.

2000.04.12

K. 8/98

OTK ZU z 2000 r. Nr 3, poz. 87

Rada Miasta i Gminy Margonin+Rada Miasta w Cieszynie+Rada Miejska w Knurowie

Zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy z 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

art. 1 ust. 2a jest niezgodny z art. 2 konstytucji; art. 5, art. 5a, art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 są niezgodne z art. 2, art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 konstytucji

w pozostałej części ustawa jest zgodna z art. 2, art. 165 ust. 1, art. 167 ust. 1 i 2, art. 21 i art. 64 ust. 2 konstytucji

16.

2000.04.17

SK 28/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 3, poz. 88

Celina K.

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne

w zakresie w jakim zachowuje moc obowiązującą, jest niezgodny z art. 46 konstytucji

17.

2000.04.18

K. 23/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 3, poz. 89

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 52 ust.2 w związku z art. 90e ust. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej

rozumiany jako odnoszący się wyłącznie do egzekucji należności z tytułu opłaty, o której mowa w art. 90e ust. 1, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 78 konstytucji

18.

2000.05.08

SK 22/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 4, poz. 107

Andrzej S. i Kazimierz G.

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 53 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

rozumiany w ten sposób, że: do celów przeliczenia emerytur i rent, których wysokość została ustalona po raz pierwszy (na podstawie przepisów dotychczasowych) przy uwzględnieniu miesięcznej kwoty dodatku specjalnego jako średniej z ostatnich 12 miesięcy służby na ostatnio zajmowanym stanowisku albo - jeżeli okres zajmowania tego stanowiska był krótszy - jako średniej z całego tego okresu, miesięczną kwotę dodatku specjalnego oblicza się według tej samej metody - jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 konstytucji

19.

2000.05.09

U. 6/98

OTK ZU z 2000 r. Nr 4, poz. 108

Grupa posłów na Sejm RP

Zbadanie zgodności z konstytucją i ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów: Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny, Uchwały Rady Ministrów Nr 102/97 z 30 grudnia 1997 r. w sprawie finansowania z budżetu państwa zadań dotyczących młodzieży oraz Decyzji Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Wspólnej Ministra Edukacji Narodowej i Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny do realizacji zadań zlecanych jednostkom niepaństwowym

rozporządzenie zgodne z art. 92 ust. 1 i art. 149 ust. 1 konstytucji;
i niezgodne z art. 10 ust. 1 ustawy i z art. 2 oraz z art. 7 konstytucji
Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia nastąpi 10 lutego 2001 r.

umorzenie postępowania w części dotyczącej Uchwały RM oraz Decyzji MEN

20.

2000.05.10

K. 21/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 4, poz. 109

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzoną w Rzymie 4 listopada 1950 r., art. 42 ust. 1 ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych

niezgodny z art. 13 Konwencji przez to, że pozbawia osobę sprawdzaną jakiegokolwiek skutecznego środka odwoławczego w wypadku odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa

oraz niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 konstytucji, ponieważ w zakresie realizacji prawa dostępu do służby publicznej zamyka drogę do sądu, uniemożliwiając kontrolę zgodności z prawem procedur stosowanych w postępowaniu sprawdzającym

utrata mocy obowiązującej nastąpi z dniem 31 stycznia 2001 r.

21.

2000.05.15

SK 29/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 4, poz. 110

Wanda B.-S.

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

zgodny z art. 77 ust. 1 i 2 oraz art. 78 konstytucji

22.

2000.05.16

P. 1/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 4, poz. 111

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 342 w związku z art. 341 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

zgodny z art. 42 ust. 3 konstytucji

23

2000.05.30

K. 37/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 4, poz. 112

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 25 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

art. 22 ust. 1 i 2 jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji

art. 25 ust. 2 jest niezgodny z art. 2 i 32 ust. 1 konstytucji w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości doliczenia do liczby lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od której zależy wysokość części składkowej emerytury-renty, także okresów: a) odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo zastępczych form tej służby, przypadających przed 1 stycznia 1999 r., 
b) działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, a także okresów zaliczanych do okresów tej działalności oraz podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, określonych w przepisach ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, c) pełnienia w Polsce zawodowej służby wojskowej oraz pozostawania w stosunku służby w policji oraz w formacjach pokrewnych, w okresie przed 1 stycznia 1999 r. lub po tej dacie, lecz nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

24.

2000.06.13

K. 15/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 137

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją oraz Konwencją w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, art. 40 ust. 1 ustawy z 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej, w zakresie w jakim uniemożliwia zajmowanie stanowiska kierownika apteki kobiecie, która nie osiągnęła wieku emerytalnego ustalonego dla mężczyzn

niezgodny z art. 33 ust. 2 konstytucji oraz z art. 11 Konwencji

zgodny z art. 65 ust. 1 konstytucji

25.

2000.06.14

P. 3/00

OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 138

Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział V Lustracyjny

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 40 ust. 1 i 4 w związku z art. 3 ustawy z 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne w zakresie w jakim dotyczy osób, które zgodnie z art. 29 ustawy i w czasie jego obowiązywania zrezygnowały z pełnienia funkcji publicznej lub kandydowania na taką funkcję albo odwołane zostały z takiej funkcji

zgodny z art. 7 i art. 32 ust. 1 konstytucji

niezgodny z art. 2 konstytucji przez to, że narusza wyrażoną w nim zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa a także bezpieczeństwa prawnego jednostki

cześciowo umorzenie

26.

2000.06.21

K. 2/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 139

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 11 ust. 1 ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i wojennych oraz ich rodzin w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw

zgodny z art. 2, art. 19 i art. 32 ust. 1 konstytucji

27.

2000.06.27

K. 20/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 140

Rada Miejska w Białej Podlaskiej, Rada Miejska w Kołobrzegu, Rada Powiatu w Drawsku Pomorskim, Rada Powiatu Gorzowskiego, Rada Gminy Żukowice

Zbadanie zgodności z konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, przepisów ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracją publiczną oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów

art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 80 ust. 1 ustawy są zgodne z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 2 konstytucji oraz art. 9 ust. 2 EKST

art. 47 ust. 2 jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji przez to, że nie określa wytycznych dotyczących treści rozporządzenia

termin utraty mocy obowiązującej art. 47 ust. 2 oraz wydanych w wykonaniu delegacji ustawowej rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów - 25 czerwca 2001 r.

częściowo umorzenie

28.

2000.06.28

K. 25/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 141

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Zbadanie zgodności z konstytucją przepisów art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 23 ust. 4, art. 40, art. 41 ust. 2, art. 46 pkt 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim oraz uchwał: Nr 12/1999 Rady Polityki Pieniężnej z 21 lipca 1999 r. sprawie stopy rezerwy obowiązkowej banków, Nr 10/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 5 czerwca 1998 r. w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej, Nr 15/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 23 kwietnia 1999 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

art. 12 ust. 2 pkt 2 rozumiany jako upoważniający Radę Polityki Pieniężnej do wydawania aktów wewnętrznych na zasadach i w granicach określonych w art. 93 konstytucji, jest 
zgodny z art. 87 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 w związku z art. 2 i 7 konstytucji; 
art. 40 i 41 ust. 2 są zgodne z art. 87 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 w związku z art. 2 i 7 konstytucji;
art. 23 ust. 4 w zakresie w jakim upoważnia Zarząd Narodowego Banku Polskiego do określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad przekazywania - przez "inne osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi oraz innych przedsiębiorców" - danych, o których mowa w ust. 2 i 3 tego artykułu, jest niezgodny z art. 87 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 w związku z art. 2 i 7 konstytucji;
art. 46 pkt 1 rozumiany jako upoważniający - w sytuacji przewidzianej w tym przepisie - Radę Polityki Pieniężnej do wprowadzenia w drodze uchwały ograniczenia wielkości środków pieniężnych oddawanych przez banki do dyspozycji kredytobiorców i pożyczkobiorców, jest zgodny z art. 87 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 w związku z art. 2 i 7 konstytucji;
art. 46 pkt 2 rozumiany jako upoważniający - w sytuacji przewidzianej w tym przepisie - Radę Polityki Pieniężnej do nałożenia na banki obowiązku utrzymywania nie oprocentowanego depozytu w NBP od zagranicznych środków wykorzystywanych przez banki i krajowych przedsiębiorców, jest zgodny z art. 87 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 w związku z art. 2 i 7 konstytucji;

uchwały są zgodne z art. 87 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 w związku z art. 2 i 7 konstytucji

29.

2000.06.28

K. 34/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 142

Grupa posłów na Sejm RP

Zbadanie zgodności z konstytucją, Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności art. 65 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 czerwca 1999 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania oraz trybu postępowania w tych sprawach

art. 65 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy są zgodne z art. 31 ust. 3, art. 57 i art. 59 ust. 3 konstytucji oraz art. 2 i 21 Paktu i art. 1 i 11 Konwencji

art. 65 ust. 7 ustawy jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji, przez to, że przekazuje do samodzielnego unormowania w drodze rozporządzenia sprawy o istotnym znaczeniu dla realizacji konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, upoważniając organ władzy wykonawczej do stanowienia norm prawnych wykraczających poza ramy przepisów wydawanych tylko w celu wykonania ustawy, a ponadto nie określa wytycznych dotyczących treści aktu

rozporządzenie jest niezgodne z art. 92 ust. 1 konstytucji, ponieważ upoważnienie ustawowe, na podstawie którego zostało wydane, nie odpowiada wymogom określonym w art. 92 ust. 1 konstytucji

utrata mocy obowiązującej art. 65 ust. 7 ustawy oraz rozporządzenia nastąpi z dniem 28 czerwca 2001 r.

umorzenie postępowania w zakresie dotyczącym art. 65 ust. 3 ustawy oraz w zakresie pozostałych zarzutów dotyczących rozporządzenia

30.

2000.07.10

SK 12/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 143

Jacek B.

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 1, art. 2, art. 392 i art. 393 pkt 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

art. 1 kpc rozumiany 
w ten sposób, iż w zakresie pojęcia "sprawy cywilnej" nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja administracyjna, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP

art. 2, art. 392 i art. 393 pkt 1 kpc są zgodne z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 45 ust. 1 konstytucji

częściowe umorzenie postępowania (w tym w zakresie badania ustawy z 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych)

31.

2000.07.10

SK 21/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 144

Jarosław P. i Gabriela O.

Zbadanie zgodności z konstytucją, Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r., przepisów: art. 14 pkt 4 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz art. 78 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny

zgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 48 i art. 72 ust. 1 konstytucji

częściowo umorzenie

32.

2000.07.11

K. 30/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 5, poz. 145

Krajowa Rada Sądownictwa

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 152 pkt 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nadającego nowe brzmienie art. 782 § 1 i § 1a ustawy z 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

niezgodny z art. 32 ust. 1 oraz z art. 178 ust. 2 w związku z art. 180 ust. 3-5 konstytucji

33.

2000.09.12

K. 1/00

OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 185

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 29 i art. 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

zgodne z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji

34.

2000.09.25

K. 26/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 186

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

zgodny z art. 2 konstytucji

35.

2000.09.26

P. 11/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 187

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Antymonopolowy

Zbadanie zgodności z konstytucją i Prawem energetycznym przepisów § 12 ust. 2 i 4, § 13 ust. 3, § 16 ust. 1 i 2, § 21 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz § 24 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 3 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach

niezgodne z art. 45 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

zgodne z art. 76 konstytucji

36.

2000.10.03

K. 33/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 188

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 62 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza możliwość waloryzacji kaucji mieszkaniowej

niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 64 ust. 2 konstytucji

37.

2000.10.04

P. 8/00

OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 189

Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Okręgowy w Częstochowie

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 71 ustawy z 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym przez art. 15 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, a także § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z 23 grudnia 1996 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego i asesora sądowego oraz § 3 tego rozporządzenia w części określającej stawkę dodatku funkcyjnego na stanowisku przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym

zgodne z art. 178 ust. 2 i art. 10 ust. 1 konstytucji

częściowo umorzenie

38.

2000.10.10

P. 8/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 6, poz. 190

Sąd Rejonowy w Krakowie

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 9 w związku z art. 11, 20 ust. 2, art. 25, 26 i 56 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w zakresie, w jakim nakłada na osobę fizyczną, wynajmującą lokal mieszkalny podlegający przepisom o czynszu regulowanym, obowiązki, których wykonanie wymaga nakładów przewyższających dochody uzyskiwane przez tę osobę z nieruchomości, w której znajduje się wynajęty lokal, bez ustawowej możliwości uzyskania pomocy finansowej ze strony władz publicznych

zgodny z art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji

niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3 i z art. 21 ust. 1 konstytucji oraz z wyrażonymi w art. 2 konstytucji zasadami sprawiedliwości społecznej

traci moc z dniem 11 lipca 2001 r.

39.

2000.10.17

K. 16/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 7, poz. 253

Grupa posłów na Sejm RP

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 58 ust. 8 ustawy z 27 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych

art. 58 ust. 8 ustawy jest zgodny z art. 2, art. 7 i art. 92 ust. 1
konstytucji

§ 2 ust. 4 rozporządzenia, rozumiany jako nie wykluczający możliwości wystąpienia z wnioskiem o zakup kwatery stałej w każdym czasie w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z 22 marca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 7 konstytucji

40.

2000.10.17

SK 5/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 7, poz. 254

Marian K.

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 5 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i art. 64 ust. 2 w zw. z art. 20 konstytucji

41.

2000.10.24

K. 12/00

OTK ZU z 2000 r. Nr 7, poz. 255

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 32j ust. 1-5 i 7 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz art. 2 ustawy z 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

art. 32j ust. 1-5 i 7 ustawy o ZOZ są zgodne z konstytucją przy czym

art. 32j ust. 1 i 3 z art. 47 konstytucji,

art. 32j ust. 2-5 z art. 32 konstytucji,

art. 32j ust. 3, rozumiany jako nie dający podstaw do nakładania na lekarzy i inne osoby, o których mowa w art. 32j ust. 1, obowiązku pełnienia dyżuru medycznego przez okres dłuższy niż dwa następujące po sobie dni, jest zgodny z art. 66 ust. 1 konstytucji,

art. 32j ust. 7 z art. 32 i art. 66 ust. 1 konstytucji;

art. 2 ustawy z 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o ZOZ w zakresie, w jakim nadaje art. 32j tej ustawy moc obowiązującą przed dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, jest niezgodny z art. 2 konstytucji przez to, że narusza - wynikający z tego przepisu - zakaz obowiązywania prawa wstecz

42.

2000.10.24

SK 7/00

OTK ZU z 2000 r. Nr 7, poz. 256

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Piasecznie

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 ustawy z 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim dotyczy spółdzielni produkcji rolnej, wobec której - z naruszeniem przepisów o terminach załatwiania spraw administracyjnych - nie wydano decyzji, o której mowa w art. 274 § 2 ustawy z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze obowiązującym do 7 lutego 1990 r.

niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 2 i art. 21 ust. 1 konstytucji

43.

2000.11.07

K. 16/00

OTK ZU z 2000 r. Nr 7, poz. 257

Naczelna Rada Aptekarska

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 28 ust. 1 ustawy z 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 27 marca 1995 r. w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych

art. 28 ust. 1 ustawy jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji przez to, że upoważnia do uregulowania rozporządzeniem materii ustawowej, a ponadto nie określa wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego;
rozporządzenie jest niezgodne z art. 92 ust. 1 konstytucji przez to, że upoważnienie ustawowe na podstawie którego zostało wydane to rozporządzenie nie odpowiada wymaganiom określonym dla upoważnienia do wydania aktu wykonawczego
utrata mocy obowiązującej nastąpi z dniem 31grudnia 2000 r.

częściowo umorzenie

44.

2000.11.08

SK 18/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 7, poz. 258

Jacek B. x 2

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 30, art. 144 ust. 1, art. 148 zdanie pierwsze i art. 161 zdanie drugie ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym oraz § 8 pkt 2 i § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni, a także przepisów zarządzenia Nr 31/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 26 maja 1998 r. i Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim z 25 marca 1992 r. ze zmianami z 26 kwietnia 1995 r.

przepisy ustawy i rozporządzenia są zgodne z konstytucją przy czym

art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy rozumiany jako upoważniający do wprowadzania - dla zapewnienia dostępu do nauki, obok podstawowych w publicznej szkole wyższej studiów bezpłatnych - opłat za studia w zakresie i w wysokości, w jakich niezbędny koszt tych studiów nie znajduje pokrycia w środkach publicznych, jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 70 ust. 1 i 2 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 konstytucji,

art. 144 ust. 1, art. 148 zdanie pierwsze są zgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 65 ust. 1 i art. 70 ust. 1 i 2 konstytucji

§ 8 pkt 2 i § 9 ust. 2 rozporządzenia są zgodne z art. 31 ust. 3 i art. 70 ust. 1 i 2 konstytucji

częściowo umorzenie postępowania (w tym w zakresie badania zarządzenia i regulaminu)

45.

2000.11.14

K. 7/00

OTK ZU z 2000 r. Nr 7, poz. 259

Rada Gminy Golub-Dobrzyń

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, w zakresie, w jakim dotyczy składników mienia ogólnonarodowego, które do dnia 27 maja 1990 r. były wykorzystywane na siedzibę tych gminnych rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, których zadania zostały z dniem 27 maja 1990 r. przejęte przez organy gminy innej niż gmina właściwa ze względu na miejsce położenia mienia

zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji

46.

2000.11.15

P. 12/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 7, poz. 260

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

Zbadanie zgodności z konstytucją i Konwencją o Prawach Dziecka ratyfikowaną przez Rzeczpospolitą Polską 30 kwietnia 1991 r., przepisu art. 19 pkt 5 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w zakresie w jakim wyłącza prawo do sądu w sprawach dotyczących wydalenia cudzoziemca nielegalnie przebywającego w Polsce

zgodny z art. 45 konstytucji i art. 3 konwencji

47.

2000.11.27

U. 3/00

OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 293

Rada Gminy Uście Gorlickie i Rada Gminy Działdowo

Zbadanie zgodności z konstytucją oraz ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przepisów § 5 pkt 2 i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin

§ 5 pkt 2 jest zgodny z art. 7 i art. 32 konstytucji oraz z art. 4 ust. 1 i 2 i art. 5a ustawy

§ 11 jest niezgodny z art. 4 ust. 1 ustawy

§ 11 jest zgodny z art. 92 ust. 2 konstytucji

48.

2000.12.04

K. 9/00

OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 294

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 9 ust. 4, ust. 4a i ust. 4b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

zgodny art. 2 i art. 32 konstytucji

49.

2000.12.05

K. 35/99

OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 295

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, w zakresie, w jakim stwarza podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym urzędnikiem państwowym - kobietą, wcześniej niż z mianowanym urzędnikiem państwowym - mężczyzną oraz art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, w zakresie, w jakim stwarza podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracownikiem samorządowym - kobietą, w razie nabycia przez nią prawa do emerytury, wcześniej niż z mianowanym pracownikiem samorządowym - mężczyzną

niezgodne z art. 32 i art. 33 konstytucji

50.

2000.12.11

U. 2/00

OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 296

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją oraz ustawą z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, przepisów § 2 ust. 7 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 16 września 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

§ 2 ust. 7 jest niezgodny z art. 47 ust. 10 ustawy oraz z art. 92 ust. 1 zd. 1 konstytucji, przez to że wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego,

§ 4 ust. 1 jest niezgodny z art. 47 ust. 5 ustawy, przez to że określa zasady ustalania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery w sposób odmienny niż ustawa, a tym samym jest niezgodny także z art. 47 ust. 10 ustawy oraz z art. 92 ust. 1 zd. 1 konstytucji

51.

2000.12.12

SK 9/00

OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 297

Jan W.

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu, w brzmieniu ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z 20 października 1994 r.

niezgodny z zasadą równości wyrażoną w art. 32 ust. 1 konstytucji

52.

2000.12.18

K. 10/00

OTK ZU z 2000 r. Nr 8, poz. 298

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy z 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

niezgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji