Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pozbawienie prawa do ekwiwalentu za zalesianie w związku z nabyciem prawa do świadczeń rentowych lub emerytalnych. K 24/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

O zbadanie zgodności:

1) art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IV kadencji w zakresie, w jakim pozbawia właściciela gruntu rolnego, na którym prowadzona jest uprawa leśna, prawa do ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej w związku z nabyciem prawa do jakiejkolwiek emerytury lub renty czy pobieraniem świadczenia emerytalnego lub rentowego innego aniżeli wcześniejsza emerytura w rolnictwie oraz w zakresie, w jakim następuje zmniejszenie takiego ekwiwalentu należnego współwłaścicielowi gruntu rolnego, którego małżonek - współwłaściciel takiego gruntu nabył prawo do emerytury lub renty czy pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe inne aniżeli wcześniejsza emerytura w rolnictwie, podczas gdy w przypadku właściciela gruntu zalesionego, który otrzymuje premię zalesieniową, ograniczenie w korzystaniu z tego prawa dotyczy wyłącznie sytuacji przejścia na wcześniejszą emeryturę w rolnictwie, z art. 32 w związku z art. 2, art. 21 i art. 64 Konstytucji RP oraz art. 1 Protokołu Pierwszego z dnia 20 marca 1952 roku do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku, z uwagi na naruszenie zasady równej ochrony praw majątkowych o analogicznej funkcji (tj, ekwiwalentu i premii zalesieniowej) oraz zasady sprawiedliwości społecznej;

2) art. 7 ust. 6 i art. 10 ust. 2, ust. 2a i ust. 2b już nie obowiązującej ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej III kadencji w zakresie pozbawiającym właściciela gruntu rolnego, na którym prowadzona jest uprawa leśna, prawa do ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej w związku z nabyciem prawa do jakiejkolwiek emerytury lub renty czy pobieraniem świadczenia emerytalnego i rentowego innego aniżeli wcześniejsza emerytura w rolnictwie oraz w zakresie, w jakim następuje zmniejszenie takiego ekwiwalentu należnego współwłaścicielowi gruntu rolnego, którego małżonek-współwłaściciel takiego gruntu nabył prawo do emerytury lub renty czy pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe inne aniżeli wcześniejsza emerytura w rolnictwie, z art. 31 w związku z art. 2, art. 21 i art. 64 Konstytucji RP oraz art. 1 Protokołu Pierwszego z dnia 20 marca 1952 roku do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku, z uwagi na naruszenie zasady proporcjonalności w ograniczeniu korzystania z prawa majątkowego (tj. ekwiwalentu), zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez niego prawa oraz zasady sprawiedliwości społecznej;