Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sankcje za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. P 29/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi VI Wydział Karny, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XVII Wydział Karny

- Czy art. 218 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny, w zakresie w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, odpowiedzialności za przestępstwo i dodatkowej opłaty o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych  jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 protokołu Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;

- Czy art. 98 ust. 1 oraz art. 98 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby, z Aten sam czyn, odpowiedzialności za wykroczenie i dodatkowej opłaty o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych z art. 2 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 protokołu Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;