Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zbiorowe układy pracy K 37/01

Podmiot inicjujący postępowanie: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

O stwierdzenie, że:

1) art. 2417 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy jest niezgodny z art. 59 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 4 Konwencji nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1 lipca 1949 roku dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych i art. 6 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej z 18 października 1961 roku, a także z art. 20 Konstytucji RP;

2) art. 24114a § 1-3 Kodeksu pracy jest niezgodny z art. 59 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 6 Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 9 lipca 1948 roku dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych;

3) art. 24118 § 1-5 Kodeksu pracy jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

4) art. 24119 § 2 Kodeksu pracy jest niezgodny z art. 59 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 2 Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 9 lipca 1948 roku dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, w zakresie w jakim wyłącza możliwość odstąpienia przez pracodawcę od stosowania układu ponadzakładowego, jeżeli pracodawca wystąpił z organizacji pracodawców, która zawarła układ ponadzakładowy;

5) art. 24128 § 3 Kodeksu pracy jest niezgodny z art. 59 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 4 Konwencji nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1 lipca 1949 roku dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych;