Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Korpus służby cywilnej; układ zbiorowy pracy K 5/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

Wniosek o zbadanie zgodności art. 239 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy z:1) art. 59 ust. 2 i ust. 4 Konstytucji RP,2) art. 1 i art. 7 Konwencji nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjętej w Genewie dnia 27 czerwca 1978 roku,3) art. 4 Konwencji nr 98 dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 roku,4) art. 11 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3. 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2,5) art. 6 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku.