Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zawieszenia biegu przedawnienia występku ściganego z oskarżenia prywatnego SK 3/16

Podmiot inicjujący postępowanie: J. B.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności przepisu art. 101 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny w zakresie, w jakim nie przewiduje zawieszenia biegu przedawnienia występku ściganego z oskarżenia prywatnego ze względu na niemożność ścigania sprawcy przez pokrzywdzonego:
1. z art. 47 w związku z art. 45 ust 1 lub w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz w związku z art. 6 ust. 1 i/lub art. 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3,5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 lub art. 13 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku;
2. z art. 77 ust. 2 w zw. z art. 47 lub w związku z art. 2 lub w związku z art. 45 ust 1 Konstytucji RP oraz w związku z art. 6 ust. 1 i/lub art. 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 lub w związku z art. 13 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku.