Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego w świetle nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej - przekazywanie informacji o schemacie podatkowym K 13/20

Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Wniosek o zbadanie zgodności:
1) art. 86b, art. 86e i art. 86f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa „dodane przez art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2019 r. w związku z art. 37 ust. 4 [ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym] w brzmieniu nadanym przez ustawę [z 23 października 2018 r.] w zakresie, w jakim wykonanie dyspozycji tych przepisów odnośnie do przekazania informacji o schemacie podatkowym skutkuje obowiązkiem naruszenia tajemnicy zawodowej przez doradcę podatkowego” z art. 2, art. 17 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2, art. 58 ust. 1 Konstytucji RP

2) art. 86a-86o ustawy w punkcie pierwszym w brzmieniu określonym powyżej,
a) „w zakresie, w jakim ich wejście w życie naruszyło zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasady poprawnej legislacji i zasadę odpowiedniego vacatio legis” z art. 2 Konstytucji RP
b) z art. 22 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 2, art. 7, art. 17 ust. 1, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP
c) z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z art. 2 i Preambułą oraz art. 17 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,

3) art. 28 ustawy z dnia 23 października 2018 r. wymienionej w punkcie 1 „w zakresie, w jakim zobowiązuje promotora lub wspomagającego będących doradcami podatkowymi do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym, który został wdrożony przed dniem wejście w życie ustawy nowelizującej” z art. 2 Konstytucji RP.