Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Finanse publiczne i bank centralny w orzecznictwie TK - konferencja prasowa

6 lutego 2014 roku odbyła się w Trybunale Konstytucyjnym konferencja prasowa "Finanse publiczne i bank centralny" z udziałem Prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego i Sędzi TK prof. Marii Gintowt-Jankowicz.

Polska Konstytucja przesycona jest gospodarką. Termin "gospodarka" pojawia się w niej 20 razy, termin "własność" dziewięć razy. Ponadto mamy w Konstytucji osobny rozdział, który dotyczy finansów publicznych, o finansach mowa jest także w drugim rozdziale Konstytucji. Dlatego nie dziwi, że wiele wyroków Trybunału dotyczy tych spraw - powiedział Prezes TK rozpoczynając konferencję.
Prof. Maria Gintowt-Jankowicz przestawiła miejsce finansów publicznych w Konstytucji. Na 13 rozdziałów ustawy zasadniczej, jeden rozdział (X) poświęcony jest finansom publicznym. Ten rozdział nie wyczerpuje problematyki finansów publicznych w konstytucji. Finanse pojawiają się w rozdziale o samorządzie terytorialnym, w rozdziale o źródłach prawa. W konstytucjach europejskich finanse publiczne z reguły ogranicza się do procedury budżetowej. 
W treść norm konstytucyjnych mamy wpisaną zasadę równowagi budżetowej. W ustawie o Trybunale Konstytucyjnym znajduje się przepis (art. 14) stanowiący, że obowiązkiem Prezesa Trybunału jest zwrócenie się do Rady Ministrów o wydanie opinii w sytuacji, w których orzeczenie Trybunału może wywoływać skutki wiążące się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawach. Dorobek orzeczniczy Trybunału dotyczący finansów publicznych jest bardzo duży. Pierwsze orzeczenie TK, w którym pojawiła się kwestia równowagi budżetowej zostało wydane w 1992 roku. Orzeczenia, w których występuje problematyka finansów publicznych skupiona jest wokół szeroka rozumianych praw socjalnych (emerytury, renty, odszkodowania od państwa) oraz ograniczenia praw do wynagrodzenia pracowników sektora finansów publicznych - mówiła Sędzia TK. Prof. Maria Gintowt-Jankowicz przedstawiała przykładowe wyroki Trybunału dotyczące tych problemów.