Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do zabezpieczenia społecznego w orzecznictwie TK - konferencja prasowa

30 października 2014 r. w Trybunale Konstytucyjnym odbyła się konferencja prasowa „Prawo do zabezpieczenia społecznego” z udziałem prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego i sędziego TK Piotra Tulei.

Prezes TK podkreślił, że w sprawach zabezpieczenia społecznego Trybunał Konstytucyjny prezentuje jednolitą, ustaloną linię orzeczniczą. „Z punktu widzenia orzecznictwa Trybunału są to najtrudniejsze sprawy, bo powiązane bardzo często z orzekaniem pod ciężarem świadomości, że dotyczą nie tysięcy, nie dziesiątek tysięcy, ale czasem milionów ludzi” – stwierdził prof. Andrzej Rzepliński.
Prof. Piotr Tuleja zaznaczył natomiast, że Trybunał Konstytucyjny uznaje, iż zagwarantowany musi być minimalny zakres zabezpieczenia społecznego, ale ustawodawca ma dowolność jego kształtowania (art. 67 Konstytucji RP). Trybunał sprawdza jednak, czy tak ustalone przez ustawodawcę zasady są zgodne z innymi artykułami konstytucji, m.in. zasadą zaufania obywateli do państwa i zasadą ochrony praw nabytych.
W ostatnich dwóch latach TK wydał 12 wyroków związanych z artykułem 67 konstytucji. Dotyczyły one m.in. nabywania praw do emerytury, zaliczania okresów składkowych, renty socjalnej, obowiązku alimentacyjnego małżonków po ustaniu małżeństwa. Wśród najważniejszych orzeczeń z tego zakresu prof. Andrzej Rzepliński i prof. Piotr Tuleja wymienili wyrok dotyczący kwotowej waloryzacji emerytur i dotyczący podwyższenia wieku emerytalnego. Na rozpatrzenie czeka wniosek Prezydenta o zbadanie konstytucyjności części zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE).