Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Wojciech Sych

Wojciech Sych

Wojciech Sych

Wojciech Sych urodził się 12 października 1963 roku w Gnieźnie. W tym mieście chodził do szkół i w 1982 roku w II Liceum Ogólnokształcącym zdał egzamin maturalny. Bezpośrednio po maturze rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w roku 1987, uzyskując tytuł magistra prawa.

Po odbyciu aplikacji i złożeniu w dniu 11 października 1990 roku egzaminu prokuratorskiego pracował w Prokuraturze Rejonowej we Wrześni, najpierw jako asesor, a od 30 listopada 1991 roku jako prokurator. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został z dniem 3 sierpnia 1995 roku powołany na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Pracował w Sądzie Rejonowym w Poznaniu i w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, zaś po powołaniu 8 maja 2001 roku na stanowisko sędziego sądu okręgowego, aż do października 2018 r., pracował w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W ramach delegacji, w okresie od listopada 2013 r., do lutego 2016 r., orzekał w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, a w okresie od września do listopada 2017 r., w Sądzie Najwyższym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2018 roku został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

Pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Stanisława Stachowiaka napisał pracę doktorską w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i w roku 2005 uzyskał stopień naukowy doktora prawa. Jest autorem lub współautorem monografii, podręcznika, artykułów i glos z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego oraz prawa karnego wykonawczego.

Od 2012 roku jest stałym wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W okresie od grudnia 2013 r., do stycznia 2016 r., był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

W kwietniu 2019 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.