Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Urodził się 5 września 1969 r. w Warszawie.

W 1993 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim.

W 1998 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

W 2002 r. obronił rozprawę doktorską, a w 2010 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych.

Jest autorem dwóch monografii, redaktorem dwóch zbiorów tekstów naukowych oraz autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Do jego szczególnych zainteresowań naukowych należy problematyka sądownictwa polubownego.

Od 2010 r. był wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W latach 2012-2019 prowadził kancelarię notarialną we Wrocławiu.

W 2013 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2014 r. sprawuje funkcję kierownika Pracowni Europejskiej Kultury Prawnej. W kwietniu 2016 r. został wybrany na prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw studenckich na kadencję 2016-2020.

W latach 2016-2019 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kilkakrotnie powoływał go na członka zespołów eksperckich.

20 grudnia 2019 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 7 stycznia 2020 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.