Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Bartłomiej Sochański

Urodził się 11 lutego 1955 r. w Szczecinie.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1981 r. uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 1983-1987 był zastępcą dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Od 1987 r. wykonywał zawód adwokata. Przez wiele lat był delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury. Po 1990 r. odbył adwokackie staże zawodowe w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Danii. Specjalizował się w prawach człowieka, prawie europejskim, prawie karnym gospodarczym. Był jednym z pełnomocników rodzin katyńskich w sporze przeciw Federacji Rosyjskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Był założycielem i wspólnikiem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sochanski & Osinski.

W latach osiemdziesiątych XX w. angażował się w działalność NSZZ Solidarność. W stanie wojennym był obrońcą w procesach politycznych i doradcą podziemnych struktur związkowych.

W wolnej Polsce włączył się w prace samorządowe. Przez wiele lat był członkiem szczecińskiej Rady Miasta, a w latach 1994-1998 sprawował  urząd prezydenta Szczecina, a także urzędy wiceprezydenta Związku Miast Bałtyckich oraz wiceprezydenta Europejskiego  Stowarzyszenia Regionów Granicznych (1996-1999).

W latach 2001-2018 pracował jako adwokat i pełnił funkcję konsula honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie.

Od 2016 r. do 2020 r. przewodził Szczecińskiemu Towarzystwu Dialogu o Prawie - stowarzyszeniu praktykujących prawników, adwokatów i radców prawnych, mającemu na celu odbudowę społecznego zaufania do środowisk prawniczych.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP, medalem Ministra Sprawiedliwości RP „Za Zasługi dla Wolnej i Niepodległej Polski”, odznaką Adwokatura Zasłużonym, Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, otrzymał nagrodę Bona Lex „Dziennika Gazeta Prawna”.

6 kwietnia 2020 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 9 kwietnia 2020 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.