Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. K 23/10

20 grudnia 2012 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 5 ust. 3b ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie, w jakim stanowi, że organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego z art. 2 konstytucji.

Kwestionowany przepis odnosi się do trybu kierowania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Podmiotem zobowiązanym do jego skierowania jest organ właściwy dłużnika (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) a adresatem tego wniosku jest starosta. Do wniosku musi być dołączona ostateczna decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Wnioskodawca zmierza do eliminacji z porządku prawnego całej instytucji zatrzymania prawa jazdy z powodu uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych, bez względu na sposób uregulowania trybu zatrzymania i zwrotu prawa jazdy. Kwestionuje art. 5 ust. 3b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, gdyż przepis ten reguluje rozpoczęcie całej procedury zatrzymania prawa jazdy.

W ocenie wnioskodawcy cel, jakim jest zapewnienie osobom uprawnionym do alimentów skuteczności w egzekwowaniu tego świadczenia, nie pozostaje w adekwatnym związku ze stosowaniem nakazu zatrzymania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym umiejętność prowadzenia pojazdów, co może mieć istotne znaczenie przy poszukiwaniu bądź wykonywaniu określonej pracy. Zatrzymanie prawa jazdy może wpłynąć na brak możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentacji, co wpłynie na możliwość wywiązywania się przez nią z długu alimentacyjnego. Nie zawsze więc zatrzymanie prawa jazdy oznacza tylko pozbawienie dłużnika alimentacyjnego "przywileju" prowadzenia pojazdów.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Stanisław Biernat, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.