Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązki operatorów sieci kablowych SK 40/04

10 stycznia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Regionalnej Telewizji Kablowej Autocom sp. z o.o. połączoną z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym procedur ustalania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 108 ust. 3 i 4 w związku z art. 109 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2, art. 64 ust. 2, art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z wnioskiem do Trybunału z powodu licznych pism od podmiotów korzystających w swojej działalności z praw autorskich i praw pokrewnych na podstawie umów licencyjnych zawieranych z organizacjami zbiorowego zarządu. Skarżą się w nich na procedury ustalania przez Komisje Prawa Autorskiego tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań. Podmioty korzystające z praw autorskich pozbawione są prawa strony w postępowaniu administracyjnym, w którym zatwierdza się tabele. Nie mogą więc poddać tabel kontroli sądów administracyjnych. Rozstrzygnięcie zatwierdzające tabele nie podlega kontroli sądów powszechnych, w tym sądu ochrony konkurencji i konsumentów. W rezultacie wpływ na kształtowanie wysokości wynagrodzeń pozostawiono tylko jednej stronie stosunku prawnego, tj. organizacjom zbiorowego zarządu. Zdaniem Regionalnej Telewizji Kablowej Autocom obowiązujące procedury pozbawiają ją możliwości współdecydowania o wynagrodzeniach, co jest istotnym elementem umowy. Ponadto zastosowanie kwestionowanych przepisów powoduje ograniczenie autonomii woli stron stosunku cywilnoprawnego, czego skutkiem jest naruszenie prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska..