Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania SK 5/03

26 maja 2003 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjna Marii W. w sprawie konstytucyjności przepisów kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) regulujących wznowienie postępowania sądowego. Trybunał orzeknie o zgodności art. art. 4011 § 1 k.p.c. z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45, i art. 190 ust. 4 Konstytucji.

Sąd wojewódzki wydał w sprawie Marii W. wyrok (potwierdzony następnie przez sąd apelacyjny), którego podstawą prawną były art. 417 i 418 kodeksu cywilnego, regulujące zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 grudnia 2001 r orzekł o niekonstytucyjności przepisu art. 418 Kodeksu cywilnego oraz wydał orzeczenie interpretacyjne w odniesieniu do artykułu 417 k.c., tak aby jego stosowanie. było zgodne z Konstytucją i nie ograniczało możliwości dochodzenia odszkodowań za bezprawne działanie bądź zaniechanie funkcjonariuszy publicznych. W chwili ukazania się sentencji orzeczenia TK w dniu 18 grudnia 2001 r. sprawa skarżącej Marii W. przesłana była z kasacją do Sądu Najwyższego. Kasacja ta została odrzucona. W dniu postanowienia o jej odrzuceniu (14 czerwca 2002 r.) uprawomocnił się wyrok w sprawie skarżącej.

W następstwie wyroku TK, Maria W. wniosła skargę o wznowienie postępowania. Sąd okręgowy odrzucił jednak skargę Marii W, w uzasadnieniu podając, że została ona wniesiona po upływie wymaganego terminu. Sąd przytoczył art. 4011 § 1 k.p.c, z którego wynika, że skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia TK. Również sąd apelacyjny uznał za zasadne odrzucenie skargi o wznowienie postępowania stojąc na stanowisku, że na podstawie art. 4011 § 1 k.p.c można żądać wznowienia jedynie w sytuacji, gdy wyrok Trybunału orzekający niezgodność aktu normatywnego z Konstytucja wszedł w życie po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie, a nie w jego toku.

Skarżąca wskazuje, że gdyby złożyła skargę w wymaganym terminie zostałaby ona odrzucona, jako że wyrok w jej sprawie nie był wówczas prawomocny. Zdaniem Marii W. postanowienie Sądu Apelacyjnego opierające się na literalnym brzmieniu art. 4011 § 1 k.p.c narusza zasadę równości obywateli wobec prawa (art. 31 ust. 1 Konstytucji), zasadę sprawiedliwości (art. 2 Konstytucji) oraz wynikające z art. 45 i art. 190 Konstytucji prawo do sądu.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marian Zdyb.