Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenia służby zdrowia K 43/01

10 września 2002 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznając połączony wniosek Federacji Pracodawców Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej RP i pytanie prawne Sądu Rejonowego w Chełmie w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów regulujących przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przysługujący pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej postanowił odroczyć rozprawę, zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów o przedstawienie skutków finansowych dla budżetu orzeczenia o niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu oraz do Ministra Zdrowia o informację co do stopnia wykonania zaskarżonego art. 4a ustawy.

Rozprawie przewodniczyła Sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą był Sędzia TK Bohdan Zdziennicki.