Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenia służby zdrowia K 43/01

10 września 2002 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączony wniosek Federacji Pracodawców Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej RP i pytanie prawne Sądu Rejonowego w Chełmie w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów regulujących przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przysługujący pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Federacja Pracodawców Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, że art. 4a ust. 1 ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji. Sąd Rejonowy, Sąd Pracy w Chełmie zadał zaś Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne czy przepis ten jest nadto zgodny z art. 7 i 20 Konstytucji oraz czy art. 3 ustawy nowelizującej ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jest zgodny z art. 2 i art. 7 Konstytucji.

Zaskarżony art. 4a stanowi, że pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2001 r. przysługuje przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie niższy niż 203 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, łącznie ze skutkami wzrostu wszystkich składników wynagrodzenia. Zdaniem wnioskodawcy, przepis ten jest niezgodny z zasadą państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) oraz zasadą równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji)., albowiem nie wskazuje adresata ustawowego obowiązku, nie zawiera przepisów przejściowych i nie wskazuje źródła finansowania podwyżki. Zdaniem pytającego Sądu natomiast zaskarżony przepis narusza konstytucyjne zasady dialogu społecznego, zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, stanowienia jasnego, spójnego i zrozumiałego prawa oraz legalizmu.

Rozprawie będzie przewodniczyła Sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Bohdan Zdziennicki.