Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne


Obowiązek informacyjny – umowy cywilnoprawne

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trybunał Konstytucyjny z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Christiana Szucha 12A, 00-918 Warszawa. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych – Pana Bartosza Kałduńskiego, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@trybunal.gov.pl.
2.    Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu udzielenia zamówienia i wykonania umowy, której Pani/Pan może stać się stroną, a jego podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z udzieleniem zamówienia i wykonywaniem umowy.
4.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie udzielenia zamówienia oraz zawarcie i wykonywanie umowy.
5.    Administrator planuje przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłynęła Pani/Pana korespondencja. Podane dane osobowe
w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy będą przechowywane przez okres 5 lat (umowy o dzieło) lub 50 lat (umowy zlecenie) od dnia zawarcia umowy.
6.    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
7.    W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
8.    Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
9.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.