Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubezpieczenie społeczne rolników; potrącanie z wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin SK 28/13

Podmiot inicjujący postępowanie: T. K.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 31 VII 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności przepisu art. 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z zasadą demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP), zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) i prawem do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę (art. 67 ust. 1 Konstytucji RP).

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Andrzej Rzepliński - przewodniczący
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Marek Zubik