Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podział gminy na okręgi wyborcze; odwołanie od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej P 5/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Naczelny Sąd Administracyjny
Miejsce:
Data: 6 IV 2016 godz.: 9.00

Rozprawa odroczona 16 września 2014 roku

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności:
a) przepisu art. 17 § 1 i 2 w związku z art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy - w zakresie w jakim powierza właściwemu komisarzowi wyborczemu wydanie postanowienia o podziale gminy na okręgi wyborcze, z art. 94 i art. 87 ust. 2 w związku z art. 169 ust. 2 oraz art. 171 ust. 2 i art. 184 Konstytucji RP;
b) przepisu art. 420 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy- w zakresie w jakim wyłącza przysługiwanie środka prawnego od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 oraz art. 184 w związku z art. 169 ust. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.