Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo upadłościowe; prawo do sądu P 62/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 8 VI 2016 godz.: 9.00

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie pytania prawnego o zbadanie zgodności art. 54 ust 1 ustawy z 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie w jakim nie przyznaje prawa do zaskarżenia przez dłużnika, nie będącego wnioskodawcą, postanowienia o oddaleniu na podstawie art. 13 ustawy ust. 1 i art. 13 ust. 2 - Prawo upadłościowe i naprawcze wniosku o ogłoszenie upadłości z art. 20, art. 22, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 w związku z art. 176 Konstytucji RP.
Rozpoznanie pytania prawnego nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Andrzej Wróbel - przewodniczący
Stanisław Biernat - sprawozdawca
Julia Przyłębska
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewcz
Marek Zubik