Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Instytucjonalne usytuowanie urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości SK 7/06

Sygn. akt SK 7/06

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 24 października 2007 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski 
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński 
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz 
Ewa Łętowska - współsprawozdawca
Marek Mazurkiewicz 
Janusz Niemcewicz - sprawozdawca
Mirosław Wyrzykowski 
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniach 20 lipca i 24 października 2007 r., połączonych skarg konstytucyjnych:

1) Józefa Wiśniewskiego o zbadanie zgodności:
a) art. 135 § 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 10 oraz art. 175 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji,
b) art. 136 § 2 w związku z art. 77 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim dopuszczają delegowanie asesora do innego sądu bez jego zgody, z art. 180 ust. 1 Konstytucji,
c) art. 136 § 2 w związku z art. 91 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim wprowadza różnicowanie wynagrodzenia przysługującego sędziom i asesorom, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji, 
d) art. 250 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w związku z art. 135 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 31 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1 Konstytucji oraz w związku z art. 5 i art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

2) spółki AD Drągowski SA o zbadanie zgodności art. 135 § 1 w związku z art. 134 § 1 i 5 i art. 135 § 5 i 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 178, art. 179, art. 180 ust. 1 i 2 oraz art. 181 w związku z art. 2 i art. 10 Konstytucji,

o r z e k a:

I

Art. 135 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

1. Przepis wymieniony w części I wyroku traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czynności asesorów sądowych, o których mowa w art. 135 § 1 ustawy powołanej w części I wyroku, nie podlegają wzruszeniu na podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie: 
a) w zakresie dotyczącym badania zgodności art. 135 § 5 i 6 oraz art. 136 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia, 
b) w pozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania orzeczenia.

 Jerzy Stępień 
Jerzy Ciemniewski Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński Adam Jamróz
Marek Kotlinowski Teresa Liszcz
Ewa Łętowska Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz Mirosław Wyrzykowski
 Bohdan Zdziennicki