Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Instytucjonalne usytuowanie urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości SK 7/06

20 lipca 2007 r. o godz. 9. 30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna połączone skargi konstytucyjne Józefa W. i AD Drągowski S.A. dotyczące usytuowania urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
(Józef W.) 
- art. 135 § 1, § 2, § 5 - 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 10 oraz art. 175 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji; 
- art. 136 § 2 w związku z art. 77 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 180 ust. 1 Konstytucji;
- art. 136 § 2 w związku z art. 91 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji;
- art. 250 § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 135 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 31 ust. 1 oraz z art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1 Konstytucji oraz w związku z art. 5 i 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w związku z art. 9 i art. 91 ust. 2 Konstytucji.

(AD. Drągowski S.A.) 
- art. 135 § 1 w związku z art. 134 § 1 i § 5, art. 135 § 5 oraz § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 178, 179, 180 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 181 w związku z art. 2 i art. 10 Konstytucji.

W Prokuraturze Rejonowej toczy się postępowanie przygotowawcze, w którym skarżący Józef W. występuje w charakterze podejrzanego. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące postanowieniem Sądu Rejonowego. Po rozpoznaniu zażalenia Sąd Okręgowy utrzymał w mocy to postanowienie. Zdaniem skarżącego sprawa nie została rozstrzygnięta zgodnie z gwarancjami konstytucyjnymi, ponieważ o tymczasowym aresztowaniu orzekał asesor. Usytuowanie asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości nie zapewnia gwarancji składających się na konstytucyjne prawo do sądu. O pozbawieniu wolności decydował urzędnik, który nie spełnia warunków bezstronności, niezależności i niezawisłości właściwej sądom. Nie może więc być uznany za sąd. Podobnie uzasadnia swoją skargę AD. Drągowski S.A. Skarga dotyczy następującego stanu faktycznego. Prokuratura Rejonowa umorzyła śledztwo dotyczące przestępstw gospodarczych m.in. na szkodę skarżącej spółki. Pokrzywdzeni złożyli zażalenie do Sądu Rejonowego, który go nie uwzględnił. Postanowienie wydał asesor, który zdaniem skarżącej jest swego rodzaju urzędnikiem sądowym powiązanym stosunkiem służbowym z Ministrem Sprawiedliwości. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez czynnik zależny od władzy wykonawczej stanowi zaprzeczenie konstytucyjnego prawa do sądu.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Jerzy Stępień, sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Janusz Niemcewicz , a współsprawozdawcą sędzia TK Ewa Łętowska.