Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Finansowanie kampanii wyborczej P 20/03

Sygn. akt P 20/03

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 lipca 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - sprawozdawca 
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 lipca 2004 r.:
1) pytania prawnego Sądu Okręgowego w Koszalinie I Wydział Cywilny, co do zgodności:
- art. 83d ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) z art. 32 Konstytucji, 
- art. 84d tejże ustawy z art. 2 Konstytucji, 
- art. 84a ust. 5 tejże ustawy z art. 176 Konstytucji, 
2) pytania prawnego Sądu Okręgowego w Łodzi Ośrodek Zamiejscowy w Sieradzu XIV Wydział Cywilny, co do zgodności art. 84d ust. 1 zd. drugie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) ustawy z art. 32, art. 46 i art. 64 Konstytucji,

o r z e k a:

I

1. Art. 83d ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) jest zgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 84a ust. 5 ustawy powołanej w pkt. 1 jest zgodny z art. 176 Konstytucji.

3. Art. 84d ust. 1 ustawy powołanej w pkt. 1 jest zgodny z art. 2 i art. 46 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 32 i art. 64 Konstytucji.

4. Art. 84d ust. 2-4 ustawy powołanej w pkt. 1 jest niezgodny z art. 2 i art. 46 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 32 i art. 64 Konstytucji.

II

Art. 84d ust. 2 i ust. 4 ustawy powołanej w pkt. I. 1 traci moc obowiązującą z dniem 31 marca 2005 r.

 Jerzy Ciemniewski 
Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska Marek Mazurkiewicz