Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Finansowanie kampanii wyborczej P 20/03

5 lipca 2004 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie i Sadu Okręgowego w Łodzi (Ośrodek Zamiejscowy w Sieradzu) w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dotyczących finansowania kampanii wyborczej.

Art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1993 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów sejmików wojewódzkich, dotyczących finansowania kampanii wyborczej stanowi, że wpłata od osoby fizycznej może być dokonana na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem, przekazem lub kartą płatniczą. W ten sposób znaczna część obywateli, którzy nie posiadają kont bankowych, pozbawiona jest możliwości finansowania komitetów wyborczych, które popierają. Zdaniem Sądu obowiązek posiadania konta bankowego ogranicza prawa obywateli do uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Naruszona zostaje więc konstytucyjna zasada równości wszystkich obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji).

Z art. 84 d Ordynacji wynika obowiązek orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych przyjętych przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy, np. wpłaty gotówkowej w banku na rachunek bankowy komitetu wyborczego. W odczuciu społecznym przewidziana w art. 84 ordynacji sankcja oceniana jest jako sprzeczna z zasadą sprawiedliwości społecznej w demokratycznym państwie prawnym. Zdaniem Sądu konstytucyjne uprawnienia obywateli narusza także art. 84 a ust. 5 Ordynacji, ograniczający możliwość odwołania się od postanowienia komisarza wyborczego o odrzuceniu sprawozdania wyborczego tylko do jednej instancji.

Rozprawie będzie przewodniczyć sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.