Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Finansowanie kampanii wyborczej P 20/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, Sąd Okręgowy w Łodzi Ośrodek Zamiejscowy w Sieradzu

1. Czy przepis art. 83 d ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, przewidujący możliwość finansowania przez wyborców kampanii wyborczej swoich kandydatów jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą, nie narusza wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP zasady równości wobec prawa tych wyborców, którzy takimi instrumentami nie dysponują; 2. Czy przepis art. 84 d ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, przewidujący przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych przyjętych przez komitet wyborczy z naruszeniem jej przepisów, nie narusza zasad demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP) przez nadmierną represyjność za nieumyślne naruszenie przepisów, zwłaszcza w sytuacji, gdy wejścia ordynacji w życie nie poprzedzał odpowiednio długi okres vacatio legisumożliwiający poznanie ordynacji i wyjaśnienie wątpliwości; 3. Czy przepis art. 84 a pkt 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ograniczający możliwości złożenia odwołania od postanowienia komisarza wyborczego o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego tylko do jednej instancji sądowej sądu okręgowego) narusza zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego wyrażoną w art. 176 Konstytucji RP;