Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Interpretacja przepisu Kodeksu karnego SK 38/01

Sygn. akt SK 38/01

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 lipca 2003 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Andrzej Mączyński,

protokolant : Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego, Sejmu, Prezesa Rady Ministrów oraz Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 4 marca 2003 r. i 7 lipca 2003 r. skargi konstytucyjnej Mirosława Puczki o zbadanie zgodności:

art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez pkt 3 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1997 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. Nr 128, poz. 840) z art. 2, art. 42 ust. 1, art. 87 i art. 122 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Punkt 3 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1997 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. Nr 128, poz. 840) dotyczący sprostowania treści art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553) jest niezgodny z art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 2, art. 87 ust. 1 i art. 122 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Marian Grzybowski
Jerzy CiemniewskiBiruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa ŁętowskaAndrzej Mączyński