Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych. SK 49/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

O zbadanie zgodności art. 4248 § 1 w związku z art. 4245 § 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przepis przewiduje odrzucenie bez wezwania do usunięcia braków - skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, niespełniającej wymogów określonych w art. 4245 § 1 pkt. 2 i 3 kodeksu postępowania cywilnego;