Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Osiedlanie się cudzoziemców K 39/01

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O stwierdzenie niezgodności:

1) art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 1997 roku o cudzoziemcach w brzmieniu określonym ustawą z 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz zmianie niektórych ustaw, w zakresie w jakim przepis ten różnicuje czas przebywania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie, z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

2) art. 19 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, w zakresie w jakim przepisy te określają nowe, mniej korzystne w stosunku do ustawy przed nowelizacją, warunki niezbędne dla otrzymania zezwolenia na osiedlenie się, bez ustanowienia w tym zakresie przepisów przejściowych, z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, tj. z art. 2 Konstytucji RP;