Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia rewizji nadzwyczajnej do SN, jeżeli orzeczenie NSA rażąco narusza prawo lub interes Rzeczypospolitej; skarga kasacyjna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi SK 16/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Krzysztof L

O stwierdzenie, że art. 188 w związku z art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art. 102 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych  i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi i art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 w związku z art. 236 ust. 2 zdanie drugie, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 236 ust. 2 zdanie drugie oraz z art. 2 Konstytucji RP;