Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubezpieczenie z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. SK 33/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Magdalena P.

O zbadanie zgodności art.6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych z art. 32 ust. 1, art. 18 oraz art. 2 i art. 71 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim zaskarżone przepisy statuują pierwszeństwo tytułu ubezpieczenia z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które jednocześnie pozostają w stosunku pracy i pobierają w okresie jego trwania zasiłek macierzyński lub wychowawczy;