Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wojewódzkie Kolegia Skarbowe K 4/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

O stwierdzenie niezgodności:  

art. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;

- art. 8 pkt 27 powyższej ustawy nowelizujący ustawę z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej w części dotyczącej art. 36-36e - z art. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

- art. 15 powyższej ustawy w części dotyczącej pkt 1 lit. j i pkt 2 - z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;