Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wypłacania rent osobom z niepełnosprawnością intelektualną U 8/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O stwierdzenie niezgodności § 43 pkt 2 i pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń - w zakresie, w jakim przepisy te mogą być stosowane  do 1/ osób innych niż małoletni, którzy nie mają przedstawiciela ustawowego oraz 2/ opiekunów faktycznych tych osób, z art. 31, art. 32 ust. 1 oraz art. 30 Konstytucji RP