Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób fizycznych - vacatio legis K 48/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

O stwierdzenie zgodności:

1) art. 1 pkt 13 w związku z art. 9 ustawy z dnia 18 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - w zakresie, w jakim wprowadza do art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych nową skalę podatkową;

2) art. 1 pkt 19 lit. a w związku z art. 9 ustawy wymienionej w pkt. 1 w zakresie, w jakim dodaje do art. 32 ust. 1 po pkt. 3 nowelizowanej ustawy nowy pkt 4, dotyczący wysokości zaliczek od dochodu uzyskanego w danym miesiącu, który przekroczył górną granicę trzeciego przedziału skali;

3) art. 1 pkt 19 lit. b w związku z art. 9 ustawy wymienionej w pkt. 1 w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 32 ust. 1a pkt 2 lit. c nowelizowanej ustawy, dotyczące wysokości zaliczki pobieranej od podatnika;

4) art. 1 pkt 22 w związku z art. 9 ustawy wymienionej w pkt. 1 w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 41a nowelizowanej ustawy poprzez dodanie słów "lub 50%";

5) art. 1 pkt 26 w związku z art. 9 ustawy wymienionej w pkt. 1 w zakresie, w jakim do art. 44 ust. 3a nowelizowanej ustawy dodaje zdanie czwarte zakończone słowami "lub 50%"

- z art. 2 Konstytucji RP z powodu braku odpowiedniej vacatio legis;