Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Służba zagraniczna; wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych; prawo do czasu wolnego SK 18/15

Podmiot inicjujący postępowanie: P. Cz.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej w zakresie w jakim pozbawia pracowników służby zagranicznej nie sprawujących funkcji kierowniczych i niebędących „wysokimi funkcjonariuszami publicznymi” prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz prawa do czasu wolnego z:
- art. 30, art. 32 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w zw. z art. 2 Konstytucji RP,
- art. 64 ust. 1, art. 64 ust. 2, art. 24 Konstytucji w związku z art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 2 Konstytucji RP,
- art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku, umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską dnia 10 czerwca 1997 roku.