Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu P 49/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi

Czy art. 47714 § 2 i art. 47714a ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim pomijają prawo Sądu I instancji, orzekającego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych - do uchylania zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania organowi rentowemu - są zgodne z zasadą osądzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, wyrażoną w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz z zasadą rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, wyrażoną w art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku - w aspekcie zasady demokratycznego państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP);