Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Krystyna Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła w 1976 r. obroną pracy magisterskiej pt. Zasada jedności prawa cywilnego a prawo gospodarcze w piśmiennictwie polskim, przetłumaczonej na język węgierski.

Następnie odbyła w Warszawie 2-letnią aplikację sędziowską.

W 1986 r. obroniła pracę doktorską pt. Prawny system kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstw państwowych.

W drugiej połowie lat 80. współpracowała z Instytutem Nauk Prawnych PAN w zespole prof. Ludwika Bara. Przez rok pracowała z prof. Andrzejem Stelmachowskim w Zakładzie Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, a następnie przez rok na Wydziale Zarządzania UW. 

Po pomyślnym kolokwium habilitacyjnym na Wydziale Prawa i Administracji UW w 2005 r., w oparciu o rozprawę pt. Przedsiębiorca wobec NIK. Studium publiczno-prawne, została w 2007 r. minowana profesorem nadzwyczajnym.

W latach 2011-2012 zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UKSW w Warszawie pełniła funkcję Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego.

Równolegle przez wiele lat wykładała prawo gospodarcze w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce (do 2018 r.).

Jest autorką licznych publikacji naukowych głównie z zakresu wolności gospodarczej, zagadnień konstytucyjno-ustrojowych związanych z członkostwem Polski w UE, sprawami nadzoru nad gospodarką czy mediów. Jest również współautorem kilku wydań podręcznika akademickiego do publicznego prawa gospodarczego. Wypromowała kilkuset magistrów oraz zrecenzowała rozprawę doktorską nt. stowarzyszeń.

Jest współautorką uchwalonej w 1990 r. ustawy o zgromadzeniach.

Na zlecenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Administracji Publicznej napisała 1300-stronicowy raport o centralnych organach administracji rządowej.

W charakterze eksperta przygotowała liczne opinie i ekspertyzy dla Sejmu i Senatu oraz dla naczelnych organów państwa, w tym Prezydenta RP.

W latach 2007-2011 była członkiem Trybunału Stanu.

W latach 2011-2019 sprawowała mandat posła VII i VIII kadencji Sejmu, w tym czasie będąc z ramienia tej instytucji członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

W czasie wykonywania funkcji poselskich była członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji ds. Unii Europejskiej.

Od 5 grudnia 2019 r. - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego.