Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżalność do sądu uchwał organu gminy SK 30/02

4 listopada 2003 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej Jerzego G. o stwierdzenie niezgodności art. 101 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z art. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 101 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest zgodny z art. 45 ust. 1 oraz z art. 77 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że łączna wykładnia obu ustępów art. 101 ustawy o samorządzie gminnym pozwala stwierdzić, że dają one właściwą ochronę interesów prawnych i uprawnień obywateli. TK stwierdził, że powyższy przepis powinien być traktowany jako swoista klauzula generalna, stwarzająca możliwość ochrony interesów prawnych i uprawnień podmiotów w sytuacjach, w których nie są one chronione w inny sposób w trybie procedury cywilnej lub administracyjnej. Podstawą zaskarżenia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym jest niezgodność wydanej przez organ samorządu uchwały z prawem przy jednoczesnym naruszeniu przez nią interesów i uprawnień konkretnego obywatela (lub podmiotu). Nie można zatem stwierdzić, że art. 101 narusza konstytucyjnie gwarantowane prawo do sądu (art. 45 ust.1 Konstytucji).

Zdaniem Trybunału art. 101 ustawy o samorządzie gminnym pozostaje w zgodzie z zasadą powagi rzeczy osądzonej i nie narusza art. 77 ust. 2 Konstytucji, zamyka bowiem drogę sądową tylko dla skarg w sprawach, które były już przedmiotem rozstrzygnięcia danego sądu i zostały uznane za niezasadne. Ponadto Trybunał wskazał, że doktryna i orzecznictwo ukształtowały jednolitą wykładnię kwestionowanego przepisu, pozostaje on więc w zgodzie z zasadą określoności przepisów prawnych i nie narusza art. 2 Konstytucji. 
Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 246, 21 października 2003 r.
Trybunał Konstytucyjny. Uchwała zaskarżalna tylko raz.
RZECZPOSPOLITA Nr 247, 22 października 2003 r.
Jolanta Kroner: Trybunał Konstytucyjny. Czy powaga rzeczy osądzonej uniemożliwi skarżącemu dostęp do sądu. Kolizja zasad.
GAZETA PRAWNA nr 216, 5 listopada 2003 r.
Jolanta Góra: Ile razy można zaskarżyć do NSA uchwałę gminy?
RZECZPOSPOLITA nr 258, 5 listopada 2003 r.
Jolanta Kroner: Ze śmietnikiem za miedzą.