Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżalność do sądu uchwał organu gminy SK 30/02

Sygn. akt SK 30/02

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 4 listopada 2003 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski - przewodniczący
Adam Jamróz
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca
Janusz Niemcewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 października 2003 r., skargi konstytucyjnej Jerzego Gelerta o zbadanie zgodności: 
art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 2 Konstytucji.

Mirosław Wyrzykowski
Adam JamrózBiruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Marek MazurkiewiczJanusz Niemcewicz