Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przejście prawa własności samochodu na rzecz Skarbu Państwa P 4/06

11 marca 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące przejścia prawa własności samochodu na rzecz Skarbu Państwa.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym z art. 64 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 46 Konstytucji;
- art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym z art. 64 ust. 3 Konstytucji;
- § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 roku w sprawie usuwania pojazdów z art. 130a ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 i art. 46 Konstytucji.

Samochód należący do Jadwigi J. został usunięty z drogi, gdyż kontrolujący policjanci uznali, że kierujący pojazdem nie okazał aktualnego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Pojazd umieszczono na parkingu strzeżonym. Właścicielkę poinformowano, że z powodu nieodebrania go w ciągu 6 miesięcy przechodzi na własność Skarbu Państwa. Właścicielka pojazdu stwierdziła w piśmie, że nie miała i nadal nie ma zamiaru wyzbycia się własności pojazdu, a przetrzymywanie go przez Policję jest bezprawne. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku powołując się na kwestionowane przepisy orzekł o przejściu na rzecz Skarbu Państwa samochodu. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy to rozstrzygnięcie. Organy obu instancji uznały, że nie są uprawnione do badania, czy usunięcie z drogi pojazdu przez Policję było zgodne z prawem. Jadwiga J. wniosła do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę przedstawiając szereg zarzutów dotyczących naruszenia przepisów przez orzekające organy administracji. W skardze podniesiono też zarzut naruszenia konstytucyjnych zasad praworządności oraz ochrony prawa własności. Zdaniem pytającego sądu kwestionowane przepisy ustawy nie przewidują wyraźnie żadnego trybu rozwiązania sporu między właścicielem pojazdu, a organami właściwymi do dokonania usunięcia. Ponadto trudno zaakceptować sytuację, w której stawką w często błahym sporze co do przyczyn pozbawienia władztwa właściciela nad jego pojazdem miałby być wartościowy samochód.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz .