Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot podatku od towarów i usług SK 79/06

17 czerwca 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Fabryki Mechanizmów samochodowych POLMO Spółka Akcyjna dotyczącą zwrotu podatku od towarów i usług.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 48 ust. 4 pkt 5 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z art. 2 w związku z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji, art. 64 w związku z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji.

Skarżąca spółka złożyła w urzędzie skarbowym deklarację podatku od towarów i usług, VAT-7. Wykazała w niej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, w tym kwotę zwrotu na rachunek bankowy podatnika. W następstwie tego przeprowadzono kontrole skarbową. Na podstawie zebranego materiału dowodowego dyrektor urzędu kontroli skarbowej uznał, że czynności zakupu i sprzedaży maszyn, urządzeń i narzędzi pomiędzy stronami uczestniczącymi w ich obrocie zostały zawarte dla pozoru by obejść przepisy prawa podatkowego i wykorzystać ulgi podatkowe. Ostateczną cenę miała zapłacić skarżąca spółka. Izba skarbowa po rozpatrzeniu odwołania utrzymała poprzednią decyzję. Wojewódzki sąd administracyjny a potem Naczelny Sąd Administracyjny oddaliły zażalenie. Zgodnie z kwestionowanym przepisem w przypadku, gdy wystawiono faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne potwierdzające czynności, do których ma zastosowanie kodeks cywilny, faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Mimo, że przepis został uchylony w 2004 r. ze względu na konieczność ochrony konstytucyjnych wolności i praw skarżącego, orzeczenie w tej sprawie jest konieczne. Zdaniem skarżącej spółki przepis naruszał konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa. Zgodnie bowiem z konstytucją wszelkie podatki, które siłą rzeczy ograniczają własność, muszą być nałożone w drodze ustawowej. Tymczasem w chwili obowiązywania zakwestionowanego przepisu nie obowiązywała żadna norma o randze ustawowej, która zezwalałaby organom władzy publicznej na zakazanie odliczania podatku VAT ze względu na określone w nim okoliczności.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.