Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Drogi publiczne; zasady przekazywania dróg Kp 2/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 26 V 2015 godz.: 9.00

Rozprawa odroczona 22 kwietnia 2015 roku

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
1) art. 1 pkt 2 w części dotyczącej art. 10 ust. 5a-5d i ust. 5e zdanie drugie oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2013 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych z art. 16 ust. 2 i art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji RP,
2) art. 2 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych z art. 16 ust. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, a sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Mirosław Granat.