Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie przed NSA SK 38/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Aleksandra M.

O stwierdzenie niezgodności art. 426 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim przepis ten nie dopuszcza wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego, z art. 45 i 176 ust. 1 Konstytucji RP;