Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Członkowie TK w latach 1985 – 1997

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (tekst jednolity: Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36), do kompetencji Rady Państwa należało m.in. czuwanie nad zgodnością prawa z Konstytucją. Na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. 1982 nr 11 poz. 83), kompetencję orzekania o zgodności z Konstytucją ustaw i innych aktów normatywnych naczelnych oraz centralnych organów władzy państwowej powierzono utworzonemu w tym celu Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 1985 r. Nr 22, poz. 98), Trybunał liczył dwunastu członków. Wybierani oni byli przez Sejm PRL na ośmioletnią kadencję w myśl art. 15 ust. 4 ustawy, przy czym co cztery lata następować miał wybór połowy składu. W związku z tym, w myśl art. 36 ust. 1 ustawy, do pierwszego składu Trybunału Konstytucyjnego Sejm wybrał sześciu członków na okres czterech lat i sześciu na okres ośmiu lat. Art. 36 ust. 2 ustawy stanowił ponadto, że kadencja pierwszego składu członków Trybunału zaczynała bieg dnia 1 grudnia 1985 r. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 1985 roku regulowała status jego członków do wejścia w życie ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

 

Kazimierz Buchała

1.12.1985

30.11.1989

Natalia Gajl

1.12.1985

30.11.1989

Adam Józefowicz

1.12.1985

30.11.1989

Andrzej Kabat

1.12.1985

30.11.1989

Alfons Klafkowski – Prezes TK w latach 1985-1989

1.12.1985

30.11.1989

Stanisław Pawela

1.12.1985

30.11.1989

Czesław Bakalarski

1.12.1985

30.11.1993

Henryk de Fiumel[1]

1.12.1985

17.06.1986

 Kazimierz Działocha

1.12.1985

30.11.1993

Henryk Groszyk

1.12.1985

30.11.1993

Leonard Łukaszuk – Wiceprezes TK w latach 1985-1993

1.12.1985

30.11.1993

Remigiusz Orzechowski

1.12.1985

14.09.1993

Maria Łabor-Soroka

25.09.1986

30.11.1993

Antoni Filcek[2]

1.12.1989

31.10.1992

Mieczysław Tyczka[3] - Prezes TK w latach 1989-1993

1.12.1989

17.06.1994

Janina Zakrzewska[4]

1.12.1989

27.05.1995

 

 


[1] Zmarł dnia 17 czerwca 1986 r.

[2] Zrzekł się funkcji członka Trybunału Konstytucyjnego.

[3] Zrzekł się funkcji członka Trybunału Konstytucyjnego.

[4] Zmarła dnia 27 maja 1995 r.

 

Pierwsza rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym

 

 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1986 r., sygn. U 1/86

Ówczesna prasa pisała

Prof. Leszek Garlicki Pierwsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (refleksje w 15 lat później)