Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny Kp 4/15

29 listopada 2016 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna w pełnym składzie wniosek Prezydenta RP dotyczący kuratorów sądowych (proces legislacyjny). To nowy termin rozprawy odroczonej 25 października 2016 r.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 konstytucji.

Zdaniem Prezydenta RP przebieg procedury ustawodawczej w zakresie trybu rozpatrzenia przez Sejm poprawek senackich wniesionych do ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych, budzi poważne zastrzeżenia gdy chodzi o dochowanie konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Ustrojodawca przyjął konstrukcję jednego głosowania nad wnioskiem o odrzucenie poprawki Senatu oraz domniemanie przyjęcia, z mocy prawa, propozycji Senatu w razie nieuzyskania odpowiedniej większości. Tymczasem w Sejmie przeprowadzono głosowania nad przyjęciem poprawek Senatu, podczas gdy na mocy art. 121 ust 3 konstytucji, Sejm w przypadku rozpatrywania decyzji legislacyjnych Senatu, powinien głosować jedynie nad wnioskiem o odrzucenie poprawek Senatu.

W ocenie wnioskodawcy, kwestionowana ustawa nie powinna zostać przedstawiona Prezydentowi RP w trybie art. 122 ust. l konstytucji, ponieważ nie została prawidłowo przyjęta przez Sejm i Senat.

Prezydent RP podkreślił, że już sam sposób przeprowadzenia głosowania w sprawie wniosku o przyjęcie poprawek Senatu, stanowi, w świetle konstytucji i Regulaminu Sejmu, naruszenie trybu postępowania legislacyjnego. Ponadto naruszono konstytucyjne elementy procesu ustawodawczego w momencie kiedy Sejm poprawki Senatu odrzucił, podczas gdy bezwzględna większość posłów opowiedziała się za ich przyjęciem. W takiej sytuacji, przekazanie Prezydentowi RP ustawy, której treść nie uwzględnia przyjętych wolą Sejmu propozycji senackich jest, zdaniem wnioskodawcy, niezgodne z konstytucją.

Zdaniem wnioskodawcy poprzez nierozpatrzenie poprawek Senatu przez Sejm ograniczony został udział Senatu w realizacji władzy ustawodawczej, gwarantowany przez art. 95 ust. 1 konstytucji. Wobec prawidłowo zgłoszonych poprawek Senatu, powstał konstytucyjny obowiązek ich rozpatrzenia przez Sejm i w przypadku ich nieodrzucenia - uwzględnienia zaproponowanych przez Senat zmian w ostatecznym tekście ustawy. W wyniku pominięcia, w przedstawionej Prezydentowi RP ustawie, przyjętych przez Sejm poprawek Senatu, naruszone zostały kompetencje ustawodawcze Sejmu i Senatu, przyznane im na mocy art. 95 ust. l Konstytucji. Wola Sejmu przyjęcia propozycji senackich do tekstu ustawy, która została wyrażona podczas głosowania, również nie została ostatecznie odzwierciedlona w tekście przedstawionej do podpisu ustawy.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Julia Przyłębska.