Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak ustawowych przesłanek odmowy zatwierdzenia wzorca umowy zawieranych między Krajową Spółdz. Kasą Oszczędnościowo-Kredytową a spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi; kwota nadwyżki bilansowej przeznaczana na fundusz zasobowy Kasy Krajowej K 14/20

Wniosek o zbadanie zgodności:
1. przepis art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, przez to, że nie określa przesłanek odmowy zatwierdzenia wzorca umowy, o której mowa w art. 44 ust. 3 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą poprawnej legislacji oraz zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającymi z art. 2 Konstytucji, a także jest niezgodny z art. 20 oraz art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
2. art. 55 ust. l b w związku z art. 57 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w punkcie l w zakresie, w jakim przepis ten zezwala Walnemu Zgromadzeniu Kasy Krajowej na przeznaczenie na fundusz zasobowy tej Kasy co najwyżej 10 % nadwyżki bilansowej Kasy Krajowej za dany rok jest niezgodny z art. 20 oraz art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz jest niezgodny z art. 64 ust. l w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.