Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia rodzinne - ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka SK 2/16

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 15b ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  z art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2, art. 71 ust. 1 Konstytucji RP.