Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dopuszczalność określania obowiązku zwrotu przyznanego dofinansowania w ramach środków europejskich w oparciu o ,,inne obowiązujące procedury” nie stanowiące prawa powszechnie obowiązującego SK 66/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 207 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, „rozumianego w ten sposób, że Spółka dopuściła się nieprawidłowości w Projekcie przez naruszenie Zasad kwalifikowalności wydatków, co stanowiło podstawę do wydania przez COP oraz Organ decyzji o zwrocie dofinansowania, w podstawach których odwołano się do utrwalonej i jednolitej, akceptowanej także przez doktrynę, wykładni treści normatywnej przepisu art. 207 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 184 ust. 1 ( . . . ) [ustawy o finansach publicznych] polegającej na przyjęciu, że przez obowiązujące procedury», o których mowa w przepisie art. 184 ust. 1 (…) [ustawy o finansach publicznych], należy rozumieć postanowienia systemu realizacji programu operacyjnego czy umowy o dofinansowanie, niestanowiące przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w sytuacji w której Rozporządzenie 1083/2006 wyraźnie wskazuje w art. 2 pkt 7, że za nieprawidłowość, będącą podstawą korekt finansowych, należy uznać wyłącznie naruszenie przepisów prawa wspólnotowego, co wprost wskazuje na naruszenie przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym, stanowionego zgodnie z obowiązującym[i] regułami i zasadami konstytucyjnymi, a zatem unijnego jak i krajowego”.

z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. I w związku z art. 7 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej